Ciekawostki o Józefie Piłsudskim

21
Wchodził w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, który z podległych sobie oddziałów utworzył 1 pułk piechoty Legionów Polskich.
W 1914 roku z jego inicjatywy utworzono w Królestwie Polskim tajną organizację zbrojną, która przyjęła nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej.
22
Powołał też w 1914 roku na zajętych przez wojska niemieckie ziemiach Królestwa Polskiego PON - Polską Organizację Narodową.
Nie podlegała ona Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
23
Uczestnicząc na czele 1 pułku piechoty w obronie odcinka Wisły pomiędzy Bolesławcem a ujściem Dunajca, został ranny w bitwie pod Laskami.
24
W 1914 roku został mianowany przez dowództwo austriackie brygadierem.
Pierwszy pułk został przekształcony w I Brygadę, nad którą Piłsudski objął dowództwo. W 1916 roku dowództwo austriackie przyjęło jego dymisję ze stanowiska dowódcy I Brygady.
25
W lipcu 1917 roku Piłsudski został aresztowany.
Przewieziono go do więzienia w Gdańsku, skąd przez więzienie w Spandau i twierdzę Wesel trafił do Magdeburga. Przetrzymywano go w jednopiętrowym drewnianym domu.
26
Z Magdeburga do Warszawy powrócił 10 listopada 1918 roku.
Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi. Później Rada Regencyjna przekazała mu także władzę cywilną, a 22 listopada 1918 roku objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wojska Polskiego.
27
Podczas wojny polsko-rosyjskiej osobiście kierował wyprawą wileńską w kwietniu 1919 roku, wyprawą kijowską (kwiecień-maj 1920), Bitwą Warszawską (VIII 1920) i Bitwą nad Niemnem (IX 1920).
19 marca 1920 roku został mianowany Marszałkiem Polski.
28
Po wyborach prezydenckich władzę Naczelnika Państwa przekazał prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi.
Pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego, ale z chwilą powołania gabinetu Wincentego Witosa złożył dymisję. Zrezygnował także z przewodniczenia Ścisłej Radzie Wojennej, wycofała się z oficjalnego życia politycznego i w 1923 roku zamieszkał w Sulejówku.
29
W maju 1926 roku dokonał zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie.
15 maja 1926 roku został ministrem spraw wojskowych i pełnił tę funkcję do śmierci.
30
Zgromadzenie Narodowe wybrało go na urząd Prezydenta RP, ale Piłsudski nie przyjął tego stanowiska.
Był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i potencjalnym Naczelnym Wodzem w przypadku wojny.