Rozrywka

Co oznacza skrót DIY?

Pewnie nieraz spotkałeś się z tym skrótem. Co może oznaczać? Wyjaśniamy!

{"general":[],"sections":[{"header":"","content":"

W internecie pe\u0142no jest ró\u017cnego rodzaju skrótów, symboli i dziwnych hasztagów. Dzi\u015b zajmiemy si\u0119 jednym z takich skrótów a mianowicie – DIY. Na pozór mog\u0142o by si\u0119 wydawa\u0107, \u017ce skrót ten zosta\u0142 stworzony gdzie\u015b w okolicy pocz\u0105tków XXI wieku w odm\u0119tach internetu. Nic bardziej mylnego, DIY to z angielskiego do it yourself <\/strong>czyli zrób to sam<\/strong>.<\/p>\n

Czym jest DIY?<\/h3>\n

Najpro\u015bciej rzecz ujmuj\u0105c DIY to metoda budowania, usprawniania lub naprawiania przedmiotów w\u0142asnor\u0119cznie i bez pomocy ekspertów z danej dziedziny.<\/p>\n

Historia DIY<\/h3>\n

Termin ten pojawi\u0142 si\u0119 w u\u017cyciu w j\u0119zyku angielskim ju\u017c oko\u0142o 1912 roku i dotyczy\u0142 od wszelkiej mo\u017cliwej aktywno\u015bci zwi\u0105zanej z majsterkowaniem, konserwowaniem i napraw\u0105 sprz\u0119tów domowych, skrzypi\u0105cych drzwi, nieszczelnych okien etc.<\/p>\n

Do powszechnego u\u017cycia termin DIY trafi\u0142 oko\u0142o lat 50 XX wieku, wraz z rozwojem popkultury i mediów wkroczy\u0142 na nowe, dotychczas nieodkryte pola. Z podr\u0119cznego domowego sk\u0142adzika na narz\u0119dzia diy trafi\u0142o w r\u0119ce kobiet, które same przerabia\u0142y lub projektowa\u0142y swoje stroje. Pó\u017aniej rozpowszechni\u0142o si\u0119 ju\u017c wsz\u0119dzie tam, gdzie pojawia\u0142o si\u0119 jakie\u015b hobby a wi\u0119c: elektronika, dekoratorstwo, muzyka a nawet nauka.<\/p>\n

Na pocz\u0105tku lat 70 wraz z masowym zalewem magazynów i broszur po\u015bwi\u0119conych filozofii „zrób to sam” pojawi\u0142a si\u0119 moda na renowacj\u0119 starych przedmiotów, zniszczonych domów, altanek czy mocno ju\u017c wys\u0142u\u017conych samochodów.<\/p>\n

DIY to tak\u017ce muzyka!<\/h3>\n

Prekursorami tego trendu w muzyce by\u0142y zespo\u0142y punkowe lat 70, które cz\u0119sto nie mog\u0105c porozumie\u0107 si\u0119 na p\u0142aszczy\u017anie ideologicznej z du\u017cymi wytwórniami zmuszone by\u0142y do tworzenia w\u0142asnych studio nagraniowych, ok\u0142adek p\u0142yt i aran\u017cowania tras koncertowych. W pó\u017aniejszych latach diy by\u0142o ju\u017c podstaw\u0105 rozwoju ka\u017cdej kapeli ze \u015bwiata muzyki alternatywnej, przynajmniej do czasu gdy wytwórnie zorientowa\u0142y si\u0119, \u017ce na alternatywie mo\u017cna dobrze zarobi\u0107.<\/p>\n

Pó\u017aniejszy rozwój DIY<\/h3>\n

Pod koniec lat 70 wraz z pojawieniem si\u0119 magnetowidów VHS nasta\u0142a moda na publikowanie wideoporadników zrób to sam, w których prezentowano jak ka\u017cdy Kowalski (czy te\u017c Smith, gdy\u017c trend ten rozwija\u0142 si\u0119 najpr\u0119\u017cniej w USA), mo\u017ce poprawi\u0107 standard swojego \u017cycia majsterkuj\u0105c przy budowie nowej szafki na buty lub domku dla lalek dla swojej ma\u0142ej córeczki.<\/p>\n

Lata 80 i 90 to kolejny krok w nieznane. Pod strzechy zawita\u0142y komputery, na których amatorzy mogli pisa\u0107 domowe programy posi\u0142kuj\u0105c si\u0119 wiedz\u0105 zawart\u0105 w prasie bran\u017cowej. Na naszym rodzimym rynku by\u0142 chocia\u017cby kultowy „Bajtek”, z którego mogli\u015bmy przepisa\u0107 i zmodyfikowa\u0107 kod \u017aród\u0142owy gry napisanej dla ZX Spectrum.<\/p>\n

Du\u017cy wk\u0142ad w ostatnich latach na rozwój „kultury” DIY ma serwis YouTube oraz inne portale spo\u0142eczno\u015bciowe za pomoc\u0105 których u\u017cytkownicy wymieniaj\u0105 si\u0119 wiedz\u0105, metodami i przepisami na coraz to bardziej wymy\u015blne przedmioty. W dzisiejszych czasach jest to ju\u017c cz\u0119\u015b\u0107 \u017cycia ka\u017cdego z nas, i nie ma co z tym polemizowa\u0107. W ko\u0144cu czy gdyby\u015bmy nie byli pokoleniem DIY to sieci handlowe typu Castorama czy Leroy Merlin mia\u0142y by racj\u0119 bytu?<\/p>","type":"text"}],"factsId":""}

{"urls":[]}