Mazury

Mieszkańcy Mazur - Mazurzy (mieszkańcy południowych Prus Wschodnich) byli potomkami polskich osadników z Mazowsza.

Fragment artykułu 21 ciekawostek o Mazurach
Byli to głównie chłopi, choć zdarzała się również szlachta, którzy w kilku falach osadnictwa zasiedlili południową i częściowo wschodnią część Prus Książęcych i którzy ulegli wymieszaniu z pozostałościami ludności pruskiej oraz kolonistami Rzeszy Niemieckiej i innych państw Europy Zachodniej.
Byli oni w większości luteranami posługującymi się językiem polskim, często w gwarze mazurskiej, w której oprócz słownictwa typowo mazowieckiego pojawiało się słownictwo pochodzenia pruskiego i niemieckiego. Tereny, które zamieszkiwali nazywano polskim powiatami, a ludność polskimi Prusakami. W XIX w. pojawiły się nazwy Mazury Pruskie i Mazowsze Pruskie.
Wróć do: 21 ciekawostek o Mazurach

Podobne tematy