Państwa

Ciekawostki o Rumunii

Znaleźliśmy 42 ciekawostki na temat Rumunii

Największy kraj w Europie Południowo- Wschodniej

Rumunia jest największym państwem Europy Południowo-Wschodniej i dwunastym co do wielkości krajem w Europie. Zamieszkuje ją ponad 21 milionów ludzi, którzy, zwłaszcza w zachodniej części kraju są mocno zróżnicowani etnicznie. W kraju dominującą religią jest prawosławie, a mieszkańcy z wyboru posługują się językiem z grupy języków romańskich. Ciekawa historia Rumunii, jej bogactwo przyrodniczo-kulturowe przyciąga tam coraz więcej turystów, zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej, którzy najchętniej przybywają do Siedmiogrodu, aby zobaczyć z bliska miejsce gdzie rezydował Wład Palownik, zwany Drakulą.
Rumunia
1
Rumunia jest państwem unitarnym w południowo-wschodniej Europie, częściowo na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym.
Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w jego skład są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, określającym ich ustrój i właściwości.
2
Jest republiką parlamentarną o ustroju demokratycznym opartym na Konstytucji tego państwa.
Stolicą jest Bukareszt - największe miasto Rumunii, będące centrum przemysłowo-usługowym, położone w południowo-wschodniej części kraju, nad rzeką Dymbowicą. Miasto powstało w XIV w., a status stolicy uzyskało w 1862 r. Eklektyczna zabudowa Bukaresztu stanowi mieszankę zabudowy historycznej, socrealistycznej i nowoczesnej, odzwierciedlając historię miasta. W okresie międzywojennym miasto uzyskało przydomek "Małego Paryża". Dzieli się na sześć sektorów, jest siedzibą władz administracyjnych.
3
Powierzchnia kraju wynosi 238 391 km2, w tym powierzchnia lądowa 229 891 km2 oraz powierzchnia wód terytorialnych 8 500 km2.
Jest największym krajem w Europie Południowo-Wschodnie i dwunastym co do wielkości w Europie. Rumunia graniczy z pięcioma państwami: na zachodzie - z Węgrami i Serbią, na południu, wzdłuż Dunaju z Bułgarią oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego, długość linii brzegowej wynosi 225 km.
4
Większość terytorium kraju zajmują wyżyny i góry Karpaty z pasmami Gór Fogaraskich, Sybińskich i Zachodniorumuńskich.
31% powierzchni kraju zajmują obszary górskie powyżej 800 m n.p.m. Wszystkie pasma górskie Rumunii należą do Karpat, które stanowią trzon kraju o długości 700 km w jego granicach. W całości do Rumunii należą Karpaty Południowe i Góry Zachodniorumuńskie. Około połowa Karpat Wschodnich leży na terenie Rumunii. Wyżyny pomiędzy 300 a 800 m n.p.m. to 39% powierzchni, niziny, przeważające na południu kraju, zajmują 30%.
5
W centralnej i północnej części kraju dominują wyżyny z największą Wyżyną Transylwańską, zwana też Wyżyną Siedmiogrodzką lub Kotliną Siedmiogrodzką.
Wyżyna Transylwańska niemal ze wszystkich stron otoczona jest pasmami Karpat Wschodnich, Południowych i Gór Zachodniorumuńskich.
6
Na terenie Rumunii nie występuje ani jedna depresja.
Najniższym punktem jest Morze Czarne - 0 m. Punktami najwyższymi są: Moldoveanu (2544 m), najwyższy szczyt górski Rumunii i Karpat Południowych. Drugim pod względem wysokości szczytem Rumunii jest Negoiu (2535 m), a trzecim Vistea Mare (2527 m) - wszystkie te szczyty znajdują się w Górach Fogaraskich.
7
Karpaty Południowe stanowią klimatyczną oraz kulturowo-historyczną barierę pomiędzy Siedmiogrodem a Wołoszczyzną.
Wołoszczyzna jest historyczną krainą Rumunii, obejmującą Nizinę Wołoską położoną pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Głównymi miastami Wołoszczyzny są Bukareszt - stolica kraju, Ploeszti - główny ośrodek wydobycia ropy, Braiła - port naddunajski.
8
Karpaty dzielą Rumunię na dwie strefy hydrologiczne.
Większość rzek Rumunii wypływa z Karpat i wpływa do Dunaju. Te na zachód od Karpat wpływają przeważnie do Cisy (lewostronny dopływ Dunaju), a rzeki we wschodniej części Karpat wpływają bezpośrednio do Dunaju. Cały teren Rumunii znajduje się w dorzeczu Morza Czarnego.
9
Największą rzeką Rumunii jest Dunaj, który na jej terenie osiąga długość 1075 km.
Dunaj wyznacza odcinki graniczne Rumunii z Serbią, Bułgarią, Mołdawią i Ukrainą. W latach 70. XX w., aby skrócić drogę z Dunaju do Morza Czarnego, przekopano Kanał Dunaj-Morze Czarne z Cernavoda do Konstancy. Poza Dunajem, najdłuższymi rzekami Rumunii są: Cisa, Marusza, Prut, Aluta i Seret. Większość rumuńskich rzek nie jest żeglowna, do żeglowania nadaje się jedynie dolny odcinek Dunaju.
10
Rumunia nie posiada zbyt wielu jezior.
Głównie występują one w najwyższych partiach Karpat Południowych i są to jeziora przede wszystkim o charakterze polodowcowym. W wyniku postawienia zapór na wielu rzekach, utworzono liczne sztuczne jeziora zaporowe. Najrozleglejsze są jeziora przybrzeżne (tzw. limany) w Dobrudży (kraina między Morzem Czarnym a ostatnim przed ujściem odcinkiem Dunaju, obecnie podzielona między Rumunię i Bułgarię) i w Delcie Dunaju.
11
Delta Dunaju w Rumunii i na Ukrainie jest drugą pod względem wielkości europejską deltą.
Ma ona powierzchnię 3 446 km2, w niewielkim stopniu jest przeobrażona w wyniku działalności człowieka. Każdego roku aluwia nanoszone z prądem powiększają deltę o około 40 m. Przed ujściem do Morza Czarnego, koło miejscowości Tulcza, Dunaj dzieli się na trzy ramiona, lecz istnieje wiele innych kanałów wodnych, które dzielą deltę na obszary trzcin, bagien i podmokłych lasów. Przed około 2 500 lat według Herodota Dunaj dzielił się na 7 ramion. W delcie rośnie ponad 1 200 gatunków roślin, występuje 300 gatunków ptaków, a także 85 gatunków ryb słodkowodnych. Delta Dunaju została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery. Na tym terenie miliony ptaków przylatujących z odległych terenów (Europa, Azja, Afryka, Morze Śródziemne) mają tu tereny lęgowe.
12
W Rumuni znajduje się 13 parków narodowych o łącznej powierzchni 3,2 tys. km2. - status 14 (wg. klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) posiada Rezerwat Biosfery Delta Dunaju
Rumunia jest jednym z najbardziej zróżnicowanych biogeograficznie krajów Europy, posiadającym jedne z najlepiej zachowanych obszarów naturalnych kontynentu. Należy też do pierwszych krajów europejskich, które wprowadziły parki narodowe. W 1935 roku (po ośmiu latach starań) powołano Park Narodowy Retezat - pierwszy w kraju i drugi w całym łuku Karpat, po Pienińskim Parku Narodowym.
13
W górach Rumunii znajduje się największa populacja niedźwiedzia brunatnego spośród wszystkich krajów Europy.
Delta Dunaju jest największym w Europie siedliskiem ptactwa wodno-błotnego. Występują tam m.in. pelikany.
14
Rumunia posiada jeden z największych obszarów nienaruszonych lasów w Europie, obejmujący prawie 27% jej terytorium.
Kraj ten uzyskał średni wskaźnik integralności krajobrazu leśnego 2019 na poziomie 5,95/10, co plasuje go na 90. miejscu na świecie, na 172 krajów. Zidentyfikowano tam około 3 700 gatunków roślin, z których 23 uznano za pomniki przyrody, 74 za gatunki wymarłe, 39 - zagrożone i 1253 gatunki rzadkie.
15
W Rumunii mieszka 21 413 815 osób, z czego 55% w miastach.
Około 90% wszystkich mieszkańców stanowią Rumuni, a największymi mniejszościami etnicznymi są Węgrzy i Romowie. Dominującą religią jest prawosławie (Rumuński Kościół Prawosławny) - (81-87,3 %). Katolicy stanowią tam około 6%.
16
Rumuni są narodem wschodnioromańskim, liczącym około 23,8 mln osób.
Większość zamieszkuje Rumunię, duża diaspora znajduje się głównie w Hiszpanii, USA i we Włoszech. W samej Rumunii do Rumunów zalicza się często Mołdawian (żyjących głównie w Mołdawii oraz na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie) oraz Wołochów (z Serbii, Bułgarii i Grecji).
17
Nazwa Rumuni oznacza "Rzymianie", "obywatele Rzymu", "pochodzący od Romulusa".
Nazwa ta została wprowadzona w XVIII w. przez greckokatolickich duchownych z tzw. szkoły siedmiogrodzkiej - do tej pory Rumunów nazywano Wołochami, a obywateli Mołdawii - Mołdowianami. Już w XV w. pojawiła się teoria o rzymskim pochodzeniu Wołochów, kiedy to w pracach węgierskiego historyka pojawiła się po raz pierwszy nazwa "ziemia rzymska", mająca oznaczać jedną z krain historycznych późniejszej Rumunii - Wołoszczyznę. Polska nazwa "Rumuni" pochodzi od dawnej nazwy rumuńskiej "rumani". Rumuni z tej nazwy zrezygnowali w XIX w. na rzecz "romani". Jeszcze na początku XX w. w literaturze polskiej Rumunów nazywano Wołochami, a Rumunię Wołoszczyzną.
18
Do XVIII w. język rumuński identyfikowany był jako język słowiański.
Wraz z rumuńskim "odrodzeniem narodowym", w którym elita w większości wyrzekła się słowiańskich korzeni na rzecz "czysto-rzymskiego" pochodzenia, wszystko uległo zmianie. Rozpoczęto romanizację języka rumuńskiego, która polegała na zastępowaniu słów pochodzenia słowiańskiego neologizmami tworzonymi na bazie łaciny, języka włoskiego i francuskiego. Cyrylicę zastąpiono w 1862 roku alfabetem łacińskim. Pod koniec XIX w. język rumuński był już tak zmieniony według łacińskich, włoskich i francuskich wzorów, że stał się nową konstrukcją - wyrazy brzmiące "romańsko" nie są antycznym dziedzictwem.
19
Terytorium dzisiejszej Rumunii zamieszkiwane było przez człowieka od czasów prehistorycznych.
Świadczy o tym jedna z odnalezionych tam skamielin - kość szczęki mężczyzny - sprzed 34-36 tys. lat. Ludzkie szczątki znaleziono w Pestera cu Oase ("Jaskinia z kośćmi").  Jest to jedna z najstarszych ludzkich skamielin odnaleziona na terenie Europy.
20
W 513 r. p.n.e. tereny Rumunii zamieszkiwane były przez Daków, którzy utworzyli silne państwo.
Stworzyli na tyle silne państwo, że byli w stanie zagrozić regionalnym interesom Rzymian, którzy rozpoczęli kampanię militarną przeciwko Dakom. Ostatecznie państwo zostało podbite przez Trajana w 106 r. n.e., ale nie mogąc stawić czoła inwazjom Gotów, Rzymianie wycofali się w 271 roku.
21
We wczesnym średniowieczu różne części Rumunii znajdowały się pod panowaniem Gotów, imperium Hunów, Awarów, pierwszego imperium bułgarskiego.
Najeżdżane było też przez Słowian wschodnich, Madziarów, Połowców, Pieczyngów i Tatarów. Powstało wiele niewielkich państewek, jednak w XIV wieku wykształciły się dwa większe - Mołdawia i Wołoszczyzna. Były one w stanie dać odpór Turkom osmańskim, którzy w 1541 roku podbili cały Półwysep Bałkański i większość terytorium Węgier. Mołdawia, Wołoszczyzna i Siedmiogród dostały się pod panowanie Turków osmańskich, jednak zachowały pełną niezależność wewnętrzną, a do XVIII w. także pewną niezależność zewnętrzną.
22
W XI w. tereny dzisiejszego Siedmiogrodu stały się w większości autonomiczną częścią Królestwa Węgier.
Pod koniec XVII w. Siedmiogród stał się terytorium państwa Habsburgów, a na początku XVIII w. została do niego włączona część Wołoszczyzny. Imperium austriackie okupowało północno-zachodnią część Mołdawii, Bukowinę, a wschodnią część tego księstwa, Besarabię zajęła w 1812 roku Rosja.
23
W okresie "Wiosny Ludów" w 1848 roku rozpoczęła się rewolucja w Mołdawii, Wołoszczyźnie i Siedmiogrodzie.
Nie przyniosła ona wprawdzie założonych rezultatów, ale dała podwaliny pod późniejsze ewolucyjne zmiany. Uświadomiła ponad to ludności zamieszkującej te trzy księstwa, że tworzy ona wspólnotę językową, kulturową, a także wspólnotę interesów.
24
W 1877 roku Rumunia ogłosiła niepodległość, uniezależniając się od Imperium Osmańskiego.
Niepodległość ta została uznana przez traktat berliński z 1878 roku, co dało asumpt do powstania pierwszego niepodległego państwa narodowego we wschodniej części Europy. Rumunia uzyskała Dobrudżę na południowym wschodzie, ale zmuszona została do oddania Besarabii Rosji. Pierwszym królem Rumunii został w 1881 roku Karol I. Nowo powstałe państwo, które znalazło się pomiędzy wielkimi imperiami: osmańskim, austro-węgierskim i rosyjskim, wzorców kulturowych, edukacyjnych, a zwłaszcza militarnych szukało na Zachodzie, głównie we Francji.
25
W rezultacie I wojny światowej, Siedmiogród, Besarabia i Bukowina wraz z Królestwem Rumunii utworzyły unię, czego efektem było powstanie Wielkiej Rumunii.
Określenie Wielka Rumunia odnosi się do państwa rumuńskiego istniejącego w latach pomiędzy I i II wojną światową, a także do terytorium, które wtedy to państwo zajmowało. Terytorium to było wówczas największe w historii Rumunii.
26
W 1940 roku Rumunia zrzekła się na korzyść Związku Radzieckiego północnej Bukowiny i części Mołdawii.
W 1944 roku rządziła tam profaszystowska dyktatura, a w 1945 roku do władzy doszli komuniści. Król Michał I abdykował, udał się na emigrację do Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, skąd wygłaszał orędzia na antenie rumuńskiej sekcji Radia Wolna Europa.
27
Powołano Rumuńską Republikę Ludową, a w 1965 roku do władzy doszedł Nicolae Ceausescu.
Ogłosił on, że w Rumunii socjalizm został już zbudowany i kraj wchodzi w nowy etap - budowy komunizmu, pod nową nazwą Socjalistyczna Republika Rumunii. Choć kraj uzależniony był od ZSRR, w 1968 roku Rumunia nie wzięła udziału w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i tę interwencję otwarcie potępiła.
28
Ceausescu, obawiając się podobnej jak w Czechosłowacji interwencji ZSRR, zdecydował o wybudowaniu Trasy Transfogaraskiej, która miał zapewnić mu szybki transfer przez góry w przypadku sowieckiej inwazji.
Droga została wybudowana w latach 1970-1974. Powstała ona w miejscu istniejących duktów leśnych oraz szlaków górskich, przebiegając przez środek kraju. Liczy ona 151 km długości i jest drugą pod względem wysokości drogą kołową Rumunii (w tunelu nieopodal jeziora Balea osiąga wysokość 2042 m n.p.m.). Odcinek tej trasy określany mianem "właściwej" Drogi Transfogaraskiej liczy 90,2 km długości.
29
Podczas budowy Trasy Transfogaraskiej wykorzystano około 6 mln kilogramów dynamitu.
Według oficjalnych statystyk 40 budujących ją żołnierzy straciło życie - w rzeczywistości było ich kilkuset.
30
Zawieszenie przez Ceausescu udziału Rumunii w strukturach wojskowych Układu Warszawskiego, korzystnie zmieniło postrzeganie tego kraju przez Zachód.

Wprowadził on nową ideologię państwową tzw. narodowy komunizm, zrehabilitował część dawnych działaczy prawicowych i ofiar stalinizmu, potępił poprzednie rządy.

Rumunia została przyjęta do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kraj otrzymał wiele kredytów i funduszy pomocniczych, pojawiły się też inwestycje, m.in Renault zbudował tam fabrykę Dacia. Rumunia była pierwszym i jedynym krajem bloku wschodniego, który nawiązał oficjalne umowy handlowe ze Wspólnotą Europejską.

31
W 1989 roku Ceausescu został obalony w wyniku krwawej rewolucji i po krótkiej rozprawie, z wyroku samozwańczego marionetkowego sądu wojskowego, rozstrzelany wraz z żoną.
W 2004 roku Rumunia wstąpiła do NATO, a w 2007 roku do Unii Europejskiej. Rząd Rumunii czyni starania o wejście do strefy Schengen.
32
Rumunia podzielona jest na 41 okręgów oraz jedno miasto wydzielone - Bukareszt.
Poza podziałem administracyjnym kraju, tradycyjnie wydziela się tam także krainy historyczne, których symbole znajdują się na rumuńskim godle. Krainy te to: Wołoszczyzna, Mołdawia, Siedmiogród, Banat, Kriszana, Marmarosz, Dobrudża.
33
Wołoszczyzna leży na południu Rumunii, obejmuje tereny pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem (Nizina Wołoska).
Najważniejszym miastem Wołoszczyzny jest Bukareszt - stolica kraju. Inne ważne miasta to Krajowa, Ploeszti i Braiła. Od XIV w. istniało tutaj Hospodarstwo Wołoskie, którego jednym z władców był Wład Palownik zwany Drakula. Zjednoczenie tego państwa z Hospodarstwem Mołdawskim w XIX w. dało początek współczesnej Rumunii.
34
Mołdawia jest krainą historyczną leżącą w trzech krajach: Mołdawii, Rumunii i na Ukrainie - rozciąga się pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Prutem, lewym dopływem Dunaju, rzeką graniczną pomiędzy Rumunią i Mołdawią.
Od XIV do XIX w. istniało tu hospodarstwo mołdawskie, ulegające wpływom polskim i węgierskim, później tureckim i rosyjskim. Na początku XIX w. od Mołdawii oderwana została jej wschodnia część, Besarabia. Na jej terenie w XX w. powstało państwo Mołdawia. Północna część Mołdawii, Bukowina, której głównym miastem jest Suczawa, była kolebką państwowości mołdawskiej.
35
Dobrudża to kraina historyczna leżąca częściowo w Rumunii, a częściowo w Bułgarii na terenach pomiędzy Morzem Czarnym a dolnym Dunajem.
W krainie tej powstawały greckie miasta-państwa, należała do Cesarstwa Rzymskiego, następnie do Bizantyjskiego, a od XIV w. do imperium osmańskiego. W 1878 roku została podzielona pomiędzy Rumunię i Bułgarię i od tej pory toczy się spór między tymi państwami o tę krainę. Głównym miastem Dobrudży jest Konstanca.
36
Siedmiogród jest krainą historyczną położoną na Wyżynie Siedmiogrodzkiej.
Głównymi miastami Siedmiogrodu są Braszów, Kluż-Napoka i Sybin. Obok ludności rumuńskiej mieszkają tam liczne mniejszości narodowe, m.in. Węgrzy, Szeklerzy, Sasi siedmiogrodzcy, Romowie. W starożytności Siedmiogród stanowił ośrodek państwa dackiego. Później należał do korony Królestwa Węgierskiego i znajdował się w kręgu kultury łacińskiej. Od XVI do końca XVII w. istniało tutaj Księstwo Siedmiogrodzkie uzależnione od imperium osmańskiego, później Siedmiogród znajdował się pod władaniem Habsburgów. W XII w. napływali tam koloniści sascy. Bardzo charakterystycznym elementem dziedzictwa Sasów są wsie z warownymi kościołami, wpisane obecnie na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
37
Rumunia jest najuboższym po Bułgarii krajem Unii Europejskiej.
Najważniejszymi gałęziami jej gospodarki są górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy. Rozwija się tam także turystyka, która generuje 5% PKB. Liczba turystów stale rośnie, są to głównie turyści z krajów Unii Europejskiej, którzy odwiedzają czarnomorskie kurorty, a także zamki w Transylwanii, w takich miastach jak Sybin, Braszów oraz Sighisoara. Niedaleko Braszowa znajduje się zamek w Branie, który jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Rumunii. Odwiedzany jest on przez setki tysięcy turystów rocznie i reklamowany jako zamek Drakuli.
38
Głównym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym zachodniej Rumunii jest Timisoara, miasto nad rzeką Bega, uważane za nieformalną stolicę historycznego Banatu (podregion Siedmiogrodu).
Jest to wielokulturowe miasto, zwane "Małym Wiedniem" lub "Miastem Kwiatów", zamieszkiwane przez 21 różnych grup etnicznych i 18 religii. W 2011 roku Timisoara była trzecim najbardziej zaludnionym miastem w kraju, po Bukareszcie i Klużu-Napoce. Timisoara była pierwszym miastem w monarchii habsburskiej, które w 1760 roku posiadało oświetlenie uliczne oraz pierwszym europejskim miastem i drugim na świecie po Nowym Jorku, którego ulice były w 1884 roku oświetlane lampami elektrycznymi.
39
W Timisoarze została otwarta pierwsza biblioteka publiczna w monarchii habsburskiej.
Na 24 lata przed Wiedniem zbudowano tam szpital miejski, a także wydano tam pierwszą niemiecką gazetę w Europie Południowo-Wschodniej ("Temeswarer Nachrichten").
40
Timisoara jest prężnym ośrodkiem akademickim w Rumunii, jest także miejscem turystyki medycznej, zwłaszcza w zakresie opieki dentystycznej i chirurgii kosmetycznej.
W mieście tym dokonano kilku przełomów w medycynie rumuńskiej, m.in. pierwszego zapłodnienia in vitro, pierwszej laserowej operacji serca i pierwszego przeszczepu komórek macierzystych.
41
Jako centrum technologiczne miasto posiada jeden z najpotężniejszych sektorów IT w Rumunii.
W 2013 roku posiadała najszybszą prędkość pobierania internetu na świecie.
42
20 grudnia 1989 roku po krwawych zamieszkach Timisoara została ogłoszona pierwszym wolnym miastem w Rumunii.
W 2023 roku Timisoara będzie kolejną Europejską Stolicą Kultury.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

25 ciekawostek o Albanii
25 ciekawostek o Albanii
Kraina Orłów
Albania jest niewielkim państwem leżącym na Półwyspie Bałkańskim. Ten nieduży i słabo rozwinięty gospodarczo kraj charakteryzuje się górzystym krajobr ...
23 ciekawostki o Luksemburgu
23 ciekawostki o Luksemburgu
Wielkie Księstwo Luksemburga
Luksemburg jest jednym z najmniejszych suwerennych państw w Europie. Jako parlamentarna monarchia konstytucyjna, na czele której stoi Wielki Książę He ...
27 ciekawostek o Czechach
27 ciekawostek o Czechach
Nasz południowy sąsiad
Czechy to niewielki, wyżynno-górzysty kraj w Europie Środkowej, którego powierzchnia wynosi blisko 79 tys. km2. Mieszka tam niewiele ponad 10,5 mln lu ...
34 ciekawostki o Bułgarii
34 ciekawostki o Bułgarii
Jeden z najstarszych europejskich krajów
Bułgaria to niewielki kraj w Europie południowo-wschodniej, niewiele większy od Islandii czy amerykańskiego stanu Tennessee. Jego powierzchnia jest ba ...
23 ciekawostki o Węgrzech
23 ciekawostki o Węgrzech
Ojczyzna czardasza
Węgry to stosunkowo niewielkie państwo śródlądowe, położone w środkowej części Europy. Jest to kraj, w którym znajdują się największe na świecie, po I ...
37 ciekawostek o Portugalii
37 ciekawostek o Portugalii
Najdalej wysunięte na zachód państwo Europy
Portugalia to stosunkowo niewielki kraj na zachodnim krańcu Europy. Od lat kraj ten przyciąga turystów z całego świata swoimi licznymi zabytkami archi ...
31 ciekawostek o Austrii
31 ciekawostek o Austrii
Śródlądowy kraj w Alpach Wschodnich
Austria jest niewielkim państwem leżącym w Europie Środkowej. Jest krajem górzystym, w którym dwie trzecie powierzchni zajmują Alpy. Z powodu swojej g ...
34 ciekawostki o Republice Południowej Afryki
34 ciekawostki o Republice Południowej Afryki
Państwo, w którym funkcję stolicy pełnią trzy miasta
Republika Południowej Afryki jest najbardziej wysuniętym na południe krajem Afryki. Zamieszkuje go wieloetniczne społeczeństwo obejmujące wiele różnyc ...

Najnowsze tematy

27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy