Ciekawostki o Władysławie III Warneńczyku

Władysław III Warneńczyk
Znaleźliśmy 24 ciekawostki na temat Władysława III Warneńczyka

"Ostatni krzyżowiec Europy"

Był pierworodnym synem króla Władysława II Jagiełły, który przyszedł na świat na dziesięć lat przed śmiercią swojego ojca. Został królem Polski jako mały chłopiec. Wychowany na legendzie krucjat, gdy jako szesnastolatek został także królem Węgier zagrożonych inwazja turecką, nabrał przekonania, że to on własnie poprowadzi krucjatę przeciwko nim. Walczył dzielnie, ale nie otrzymał obiecanego wsparcia. Nigdy nie odnaleziono jego ciała, a ostatnia bitwa przyniosła mu jedynie przydomek Warneńczyk. Czy na pewno zginął pod Warną?

1
Władysław III Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie.
Był najstarszym synem króla Władysława II Jagiełły i Zofii Holszańskiej (Sonki) - księżniczki litewskiej, czwartej i ostatniej żony Jagiełły. W chwili narodzin syna Jagiełło liczył sobie około 72 lat.
2
Władysław II Jagiełło zmarł, gdy jego pierworodny syn miał 10 lat.
Mimo oporu możnych, biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki przeforsował kandydaturę Władysława i 25 lipca 1434 roku został on koronowany na króla Polski. Koronacji dokonał prymas Polski Wojciech Jastrzębiec w katedrze wawelskiej. Władysław III nie zasiadł na tronie Litwy, choć formalnie tytułował się najwyższym księciem litewskim.
3
Ponieważ Władysław w momencie koronacji był bardzo młody (miał zaledwie 10 lat), przez kilka lat w jego imieniu rządy sprawowała Rada Opiekuńcza i regent, którym był kardynał Zbigniew Oleśnicki.
Radę Opiekuńczą młodego monarchy stanowiły jednostki wybitne, dzięki czemu, po śmierci króla Jagiełły polska polityka odnosiła spore sukcesy. Zakończono wojnę polsko-krzyżacką, a pokój w Brześciu Kujawskim zawarty w 1435 roku zapewnił na pewien czas spokój. Korzystnie też zakończyła się wojna domowa na Litwie, gdzie wielki książę z polskiego nadania, Zygmunt Kiejstutowicz, ze wsparciem wojsk polskich pokonał Swidrygiełłę, co umocniło wpływy Krakowa na wschodzie.
4
Dominującą pozycję w Radzie zajmował Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (biskup krakowski, pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka, mówca).
To on faktycznie decydował o polityce wewnętrznej i zagranicznej kraju. Budziło to sprzeciw niektórych możnych związanych z kręgiem królowej wdowy Zofii Holszańskiej. Te dwa stronnictwa konkurowały ze sobą ale przewagę posiadał biskup Oleśnicki. Opozycja pod przywództwem Spytka z Melsztyna wszczęła bunt, który zakończył się wojną domową. Bunt skierowany był przeciwko przywilejom ekonomicznym Kościoła, a także przeciwko wszechwładzy Oleśnickiego, przeciwnika "herezji" husyckiej, który wówczas realnie rządził krajem. Bunt zakończył się klęską buntowników i śmiercią Spytka z Melsztyna, zwolennika husytów, w bitwie pod Grotnikami. Również nieposłuszeństwo młodszego brata Władysława - Kazimierza Jagiellończyka, który wbrew woli króla i jego rady ogłosił się wielkim księciem litewskim (zerwał unię polsko-litewską) stanowiło niebezpieczeństwo dla Korony.
5
Była to jedna z ostatnich spraw, w której Władysław III podporządkował się decyzjom Oleśnickiego.
Kiedy w 1438 roku osiągnął pełnoletność, wbrew woli Oleśnickiego podjął zbrojną próbę osadzenia na tronie czeskim swojego młodszego brata Kazimierza. Próba ta nie powiodła się, ale kwestia osadzenia tronu czeskiego była nadal aktualna. Po śmierci kontrkandydata, którym był Albrecht II Habsburg, król Czech i Węgier, zaczęto starania zarówno o koronę czeską jak i węgierska, już nie dla Kazimierza, ale dla Władysława.
6
W 1440 roku sejm węgierski wybrał na króla Węgier Władysława III.
Wybór ten podyktowany był możliwością uzyskania pomocy ze strony Polski w obronie przed ekspansją islamskiej Turcji. Władysław wyruszył na Węgry, gdzie 17 lipca w katedrze w Białogrodzie Królewskim został koronowany na króla Węgier. Nieobecnego w Polsce króla zastąpili dwaj namiestnicy, którzy bardzo szybko popadli w konflikt i państwu zagroził poważny kryzys.
7
Pierwsze dwa lata rządów na Węgrzech wypełniała Władysławowi wojna domowa.
W momencie wyboru Władysława na węgierski tron, Elżbieta, wdowa po jego konkurencie, władcy Czech i Węgier, Albrechcie Habsburgu była w ciąży. Urodziła wkrótce syna, Władysława Pogrobowca i starała się zapewnić mu sukcesję. Siły w tym konflikce były wyrównane, dlatego trwał by on znacznie dłużej wyniszczając kraj, ale interweniował Rzym, któremu zależało na powstrzymaniu tureckiej ofensywy. A władca Węgier i Polski był w tej kwestii bardzo pomocny.
8
Gdy konflikt z Elżbietą zakończył się w grudniu 1442 roku układem pokojowym w Gyor, Władysław rozpoczął przygotowania do wojny z Turcją.
Król zaczął zastawiać dobra królewskie i zadłużać się u możnych. Po zgromadzeniu odpowiednich środków wyruszył na zbrojną wyprawę przeciwko Turkom. Do pierwszego starcia doszło w listopadzie 1443 roku pod Aleksinac (miasto w Serbii), gdzie Władysław odniósł zwycięstwo.
9
W grudniu tego samego roku zajął i spalił Sofię, a następnie rozbił siły tureckie pod Zlatnicą.
Kolejne zbrojne starcia kończyły się zwycięstwem Władysława. Do ostatecznej potyczki doszło w styczniu 1444 roku w wąwozie Kunowica, gdzie wojska Władysława III pokonały armię turecką.
10
Zwycięstwo to doprowadziło do podpisania w czerwcu 1444 roku dzisięcioletniego rozejmu w Segedynie (węgierskie miasto nad Cisą, na południu kraju).
W ramach rozejmu sułtan Murad II zobowiązał się do opuszczenia Serbii oraz wydania Węgrom i Serbom 24 zamków naddunajskich.