Ciekawostki o Lublinie

Lublin
Znaleźliśmy 32 ciekawostki na temat Lublina

Dziewiąte co do wielkości miasto w Polsce

Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jest miastem o bogatej historii, różnorodnej architekturze i topografii, w którym od wieków żyło i współdziałało wiele różnych społeczności i kultur.

1
Lublin jest największym polskim miastem na wschód od Wisły.
Znajduje się około 170 km na południowy wschód od Warszawy, nieopodal granicy krain historycznych: Małopolski i Rusi Czerwonej.
Znajduje się w odległości 100 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.
2
Jest stolicą i centrum województwa lubelskiego z populacją 337 788 (czerwiec 2021).
Jest dziewiątym co do wielkości miastem Polski i drugim co do wielkości miastem historycznej Małopolski.
3
Położony jest na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą, której dolina dzieli miasto na dwa odmienne obszary.

Bystrzyca jest największym lewobrzeżnym dopływem Wieprza, całkowita jej długość wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km2.
Dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią.

Część zachodnia posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, z licznymi wąwozami lessowymi, dolinami i wzgórzami. Część wschodnia jest płaska.

Na terenie miasta do Bystrzycy wpadają dwie strugi: Czerniejówka (prawobrzeżny dopływ Bystrzycy) i Czechówka (lewobrzeżny dopływ Bystrzycy). Przez miasto przepływa też Ciemięga, lewobrzeżny dopływ Bystrzycy.

4
Miasto zajmuje powierzchnię 147,45 km2.
Powierzchnia miasta jest dziś przeszło sześć razy większa niż w chwili uzyskania praw miejskich w 1317 roku.
Historia Lublina sięga VI-VII wieku, kiedy kształtowały się pierwsze centra osadnicze na terenie późniejszego miasta.
Na początku VI wieku istniała tam osada na Czwartku (jest to wzniesienie na terenie lubelskiego Śródmieścia, historycznie jedna z najstarszych części Lublina, przy trakcie prowadzącym na Ruś), która rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza.
W okresie wczesnopiastowskim Lublin należał do ziemi sandomierskiej, do Małopolski.
W tamtym czasie wzniesiono kościół św. Mikołaja oraz drewnianą budowlę obronną na Wzgórzu Zamkowym.
5
Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198 roku.
Miasto lokowane było na prawie magdeburskim prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego około 1257 roku (akt lokacyjny nie zachował się).
Udokumentowanej lokacji dokonał Władysław Łokietek 15 sierpnia 1317 roku.
6
Nazwa miasta pojawiła się w źródłach z 1228 roku.
Przypuszcza się, że została ona utworzona od staropolskiego imienia Lubomir lub związana jest z imieniem Lubel (według językoznawców Lublin dawniej nosił nazwę Lubelin - taką nazwę zanotowano w 1231 roku).
Według Kroniki Wincentego Kadłubka nazwa miasta pochodzi od imienia założycielki, Julii, siostry Juliusza Cezara.
7
Miasto było miejscem wielu ważnych w dziejach Polski wydarzeń.
W 1341 roku Kazimierz III Wielki odniósł w bitwie pod Lublinem zwycięstwo nad Tatarami, a rok później nadał on miastu przywilej regulacyjny, na mocy którego otoczono je murami.
W 1386 roku na jednym z pierwszych sejmów walnych w Lublinie Władysław Jagiełło został wybrany królem Polski.
Miasto posiadało prawo składu od 1392 roku.
W 1474 roku Kazimierz Jagiellończyk ustanowił w Lublinie stolicę nowo powstałego województwa lubelskiego.
Od XV do XVIII wieku w mieście zbierały się sądy szlacheckie: ziemski i grodzki.
8
Wiek XV i XVI był okresem rozkwitu miasta dzięki szlakowi handlowemu znad Morza Czarnego na zachód Europy.
W 1569 roku zawarto w Lublinie na sejmie walnym unię lubelską - porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, będącą unią realną, a nie jak dotychczas personalną (w 2019 roku obchodzona była 450. rocznica podpisania unii lubelskiej).
W tym samym roku na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi.
W 1578 roku miasto stało się siedzibą Trybunału Głównego Koronnego.
W 1588 roku zostało tam ufundowane kolegium jezuickie.
9
W I Rzeczypospolitej Lublin był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
Zaliczany był do ważniejszych miast, z prawem nabywania majątków ziemskich i czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla.
10
W XVI i XVII wieku był głównym ośrodkiem reformacji.
Działała tam jedna z ważniejszych gmin braci polskich oraz zbór kalwiński.