Ludzie

Ciekawostki o Józefie Piłsudskim

Znaleźliśmy 58 ciekawostek na temat Józefa Piłsudskiego

Dziadek

Był niewątpliwie główną postacią w dziejach Polski międzywojennej - Naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski.

Przez jednych uwielbiany, przez innych zaciekle zwalczany, odegrał ogromną rolę w walce o niepodległość i odrodzenie Polski. Twierdził, że "bez marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów". Takim marzeniem było doprowadzenie do niepodległości Polski.

Józef Piłsudski
1
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Litwie.
Przyszedł na świat w dworze Zułów, który znajdował się obok wsi Zułowo. Dwór należał do rodziny Piłsudskich (w 1963 roku wniosła go w posagu matka Józefa - Maria).
2
Józef Piłsudski wywodził się ze starego rodu litewskiej szlachty herbu Piłsudski.
Jego matka, Maria z Billewiczów należała do jednej z najstarszych rodzin szlachty żmudzińskiej. Ojciec, Józef Wincenty był uczestnikiem Powstania Styczniowego, pełnił urząd lokalnego komisarza Rządu Narodowego.
3
W domu rodzinnym Piłsudskiego pielęgnowane były tradycje patriotyczne, szczególnie pamięć o Powstaniu Styczniowym.

Szczególnie matka, która nie mogła pogodzić się z upadkiem powstania, w wychowaniu dzieci kładła nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Zaznajamiała dzieci z dziełami wieszczów, zwłaszcza tymi zakazanymi, dzieci uczone były historii polskiej, kupowano wyłącznie polskie książki.

Dzieci uczone były przez sprowadzanych do dworu nauczycieli, a języków obcych uczyły ich dwie guwernantki: Niemka i Francuzka.

4
Józef Piłsudski był czwartym w kolejności dzieckiem w rodzinie Piłsudskich.

Miał starsze rodzeństwo: siostry Helenę i Zofię i brata Bronisława, który był jednym z największych etnografów badających ludy Dalekiego Wschodu. Posiadał też młodsze rodzeństwo: Adama, Kazimierza, Marię, Jana, Ludwika, Kacpra, oraz bliźnięta Piotra i Teodora, którzy zmarli, gdy mieli półtora roku.

5
Ojciec Józefa był człowiekiem postępowym, doceniał technologię i korzyści z niej płynące.

Zarządzał majątkiem liczącym około 12 tys. ha. Postawił na uprzemysłowienie, sprowadził specjalistów, również zagranicznych. Wybudował trzypiętrowy młyn nad brzegiem Mery (rzeka przepływająca przez Zułowo), dużą gorzelnię, wytwórnię drożdży, cegielnię i wytwórnię terpentyny. Zbudował także nowy dwór.

6
Nietrafione inwestycje sprawiły, że majątek w Zułowie podupadł, dodatkowo pożar, który wybuchł we dworze spowodował, że rodzina przeniosła się do Wilna.

W Wilnie Józef wraz z bratem Bronisławem rozpoczęli naukę w gimnazjum, gdzie poddawano ich intensywnej rusyfikacji. Bracia założyli samokształceniowe kółko "Spójnia", które zajmowało się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek.

7
Po maturze Józef rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim.
Tam rozpoczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. Był pod wpływem walczącej z caratem rewolucyjnej organizacji rosyjskiej "Narodna Wola". Za udział w studenckich demonstracjach w 1886 roku został ukarany kilkudniowym aresztem.
8
Jako młody student uwikłał się w spiskowe intrygi, co skończyło się zsyłką na Sybir.

W czasie pobytu w Wilnie związał się z grupą konspiracyjną, która planowała zamach na cara Aleksandra III i nieświadomie został zamieszany w jego przygotowanie. Te wydarzenia prawdopodobnie miały wpływ również na przyszły wygląd marszałka.

Dowiedz się więcej ...
9
Według biografów Piłsudskiego zesłanie było jednym z kluczowych wydarzeń jego życia, decydującym o przyszłych wyborach politycznych.

Zobaczył inne życie, poznał ludzi czynnej walki, przysłuchiwał się ich rozmowom, poznał zupełnie inne środowisko, odmienne od tego, które znał. Rozbudziło to w nim również zainteresowanie ideami socjalistycznymi. Po pięcioletniej zsyłce powrócił do Wilna.

10
W 1893 roku wstąpił do Sekcji Litewskiej PPS i szybko stał się jednym z jej liderów.
Program PPS był dla niego zgodny z niepodległościową tradycją wyniesioną z domu rodzinnego.
11
W 1894 roku zaczął wydawać nielegalne pismo "Robotnik", będące organem PPS, w którym pełnił też funkcję redaktora.
Pismo to początkowo wydawane było w Lipniszkach, a później w Wilnie. W tym czasie Piłsudski posługiwał się pseudonimem "Wiktor".
12
W 1894 roku przebywał w Genewie, gdzie brał udział w zjeździe Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich.
W 1896 roku uczestniczył w Kongresie II Międzynarodówki, który odbywał się w Londynie. W swoich wystąpieniach wskazywał na konieczność współpracy wszystkich ugrupowań antycarskich w Imperium Rosyjskim.
13
W 1899 roku Piłsudski ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową.

"Piękna Pani", bo tak nazywana była przez członków partii małżonka Piłsudskiego, także była działaczką PPS.

Była córką znanego lekarza, rozwódką. Aby się mogli pobrać, Józef zmienił wyznanie (przeszedł na luteranizm), gdyż jego wybranka należała do Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ślub odbył się we wsi Paproć Duża w Łomżyńskiem. Nie posiadali dzieci.

14
Małżonkowie zamieszkali w Łodzi, dokąd została też przeniesiona wraz z drukarnią redakcja "Robotnika".
Wkrótce został aresztowany i po wstępnym śledztwie przewieziony do warszawskiej Cytadeli, gdzie osadzono go w celi nr 39 X Pawilonu.
15
W Cytadeli symulował obłęd, dzięki czemu udało mu się uzyskać przeniesienie do petersburskiego szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd 15 maja 1901 roku zbiegł.
Przedostał się do Galicji. Ponownie został członkiem CKR  PPS (1902-1905).
16
Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej wyjechał jako reprezentant PPS do Japonii, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami japońskiego Sztabu Generalnego.

Japończycy zobowiązali się do wspomagania PPS w nabywaniu broni. Nie zgodzili się jednak na pomoc w utworzeniu polskiego legionu, który miałby walczyć po stronie japońskiej z Rosją, ani też nie byli zainteresowani podjęciem na arenie międzynarodowej działań na rzecz sprawy polskiej.

17
W październiku 1905 roku został szefem Wydziału Spiskowo-Bojowego, kierującego Organizacją Bojową PPS.

Gdy rok później na IX Zjeździe PPS w Wiedniu doszło do rozłamu partii, Piłsudski wraz ze swymi zwolennikami utworzył PPS - Frakcję Rewolucyjną.

18
Dowodził akcją bojową na wagon pocztowy w Bezdanach pod Wilnem.
Podczas tej akcji zdobyto ponad 200 tys. rubli.
19
Był współtwórcą powołanego w 1910 roku Związku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa "Strzelec" w Krakowie.
Doprowadził do utworzenia Polskiego Skarbu Wojskowego.
20
1 grudnia 1912 roku został wybrany na stanowisko komendanta głównego polskich sił wojskowych.
Wyboru tego dokonała Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.
21
Wchodził w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, który z podległych sobie oddziałów utworzył 1 pułk piechoty Legionów Polskich.
W 1914 roku z jego inicjatywy utworzono w Królestwie Polskim tajną organizację zbrojną, która przyjęła nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej.
22
Powołał też w 1914 roku na zajętych przez wojska niemieckie ziemiach Królestwa Polskiego PON - Polską Organizację Narodową.
Nie podlegała ona Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
23
Uczestnicząc na czele 1 pułku piechoty w obronie odcinka Wisły pomiędzy Bolesławcem a ujściem Dunajca, został ranny w bitwie pod Laskami.
24
W 1914 roku został mianowany przez dowództwo austriackie brygadierem.
Pierwszy pułk został przekształcony w I Brygadę, nad którą Piłsudski objął dowództwo. W 1916 roku dowództwo austriackie przyjęło jego dymisję ze stanowiska dowódcy I Brygady.
25
W lipcu 1917 roku Piłsudski został aresztowany.

Przewieziono go do więzienia w Gdańsku, skąd przez więzienie w Spandau i twierdzę Wesel trafił do Magdeburga. Przetrzymywano go w jednopiętrowym drewnianym domu.

26
Z Magdeburga do Warszawy powrócił 10 listopada 1918 roku.
Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi. Później Rada Regencyjna przekazała mu także władzę cywilną, a 22 listopada 1918 roku objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wojska Polskiego.
27
Podczas wojny polsko-rosyjskiej osobiście kierował wyprawą wileńską w kwietniu 1919 roku, wyprawą kijowską (kwiecień-maj 1920), Bitwą Warszawską (VIII 1920) i Bitwą nad Niemnem (IX 1920).
19 marca 1920 roku został mianowany Marszałkiem Polski.
28
Po wyborach prezydenckich władzę Naczelnika Państwa przekazał prezydentowi Gabrielowi Narutowiczowi.
Pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego, ale z chwilą powołania gabinetu Wincentego Witosa złożył dymisję. Zrezygnował także z przewodniczenia Ścisłej Radzie Wojennej, wycofała się z oficjalnego życia politycznego i w 1923 roku zamieszkał w Sulejówku.
29
W maju 1926 roku dokonał zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie.
15 maja 1926 roku został ministrem spraw wojskowych i pełnił tę funkcję do śmierci.
30
Zgromadzenie Narodowe wybrało go na urząd Prezydenta RP, ale Piłsudski nie przyjął tego stanowiska.
Był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i potencjalnym Naczelnym Wodzem w przypadku wojny.
31
Dwukrotnie sprawował urząd premiera.
Pierwszy raz od października 1926 roku do czerwca 1928 roku, a drugi raz od sierpnia do grudnia 1930 roku.
32
Piłsudski był dwukrotnie żonaty.
Pierwszą żoną była Maria Juszkiewiczowa, drugą - Aleksandra Szczerbińska.
33
Dla pierwszej żony zmienił wyznanie (stało się to w Łomży 24 maja 1899 roku) - przeszedł na luteranizm.
Do Kościoła protestanckiego należał formalnie przez 17 lat, w lutym 1916 roku powrócił do katolicyzmu.
34
Drugą żonę, Aleksandrę poznał Piłsudski w Kijowie, w maju 1906 roku.

Aleksandra była działaczką socjalistyczną i społeczną, córką urzędnika suwalskiego magistratu. Swój związek utrzymywali w tajemnicy przed żoną. Z Marią, Piłsudski nie posiadał dzieci, natomiast Aleksandra urodziła mu dwie córki - Wandę i dwa lata młodszą Jadwigę

Dowiedz się więcej ...
35
Córki Piłsudskiego były najpopularniejszymi dziećmi w Drugiej Rzeczypospolitej, budziły ciągłe zainteresowanie prasy.
Mieszkały z rodzicami w Belwederze, a później w dworku Milusin w Sulejówku. Były świadkami ważnych wydarzeń politycznych, a także obserwatorkami życia codziennego ojca.
36
Z opowieści córek wynika, że ojciec bardzo lubił kino i uwielbiał Flipa i Flapa.
W Belwederze lubił przesiadywać w pokoju narożnym i często układał pasjanse.
37
Córki Piłsudskiego uczęszczały do przedszkola zorganizowanego w Belwederze dla dzieci wojskowych.

Obie ukończyły Gimnazjum Żeńskie im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej w Warszawie. Były matkami chrzestnymi dwóch statków, nazwanych ich imionami.

Po śmierci Marszałka, rada familijna, sprawująca opiekę nad jego nieletnimi córkami, zdecydowała o zakupie dla nich folwarku na wschodzie Polski. Wybuch wojny spowodował, że nie mogły studiować w Polsce, wraz z matką zostały ewakuowane drogą lotniczą przez Szwecję do Wielkiej Brytanii.

38
Wanda ukończyła medycynę na Uniwersytecie w Edynburgu i jako psychiatra pracowała w polskim szpitalu pod Londynem.

Jadwiga, zafascynowana lotnictwem, uprawiała szybownictwo wyczynowe. 

Dowiedz się więcej ...
39
Córki Piłsudskiego zaangażowały się w powstanie i działalność Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie.
Siostry wróciły do Polski w 1990 roku. Obie zmarły w Warszawie, Wanda, 16 stycznia 2001 roku, a Jadwiga - 16 listopada 2014 roku.
40
Tajemnicą poliszynela był związek Piłsudskiego z dwudziestoośmioletnią Eugenią Lewicką.

Piłsudski poznał ją w czerwcu 1924 roku, kiedy to wraz z żoną i córkami wypoczywał w Druskiennikach.

Lewicka była lekarzem i pracowała w szpitalu zdrojowym, w którym Marszałek pobierał zabiegi. Po powrocie do Warszawy Piłsudski i Lewicka często spotykali się "na herbacie" u niej w domu, nieopodal Belwederu, przy ul. Belwederskiej 44. Natura tych spotkań nigdy nie została dokładnie poznana, zawsze pozostawała w sferze plotek.

41
Jednak w 1930 roku razem wyjechali na Maderę, gdzie Marszałek odpoczywał w otoczeniu najbliższych współpracowników.
Lewicka opuściła wyspę wcześniej. Plotki o domniemanym romansie dotarły do Aleksandry Piłsudskiej, która doprowadziła do konfrontacji z rzekomą kochanką męża. Nie wiadomo jaki był przebieg tego spotkania, ale jego późniejsze rezultaty okazały się tragiczne. W 1931 roku Eugenię Lewicką odnaleziono nieprzytomną w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego na Bielanach, gdzie pracowała. Badania wykazały zatrucie środkami chemicznymi, w wyniku którego dwa dni później zmarła. Nigdy nie wyjaśniono, czy było to samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek.
42
Uczestniczący we mszy żałobnej Marszałek, wyszedł po dziesięciu minutach jej trwania mocno wzburzony.
Podobno miał powiedzieć: "Nawet tego mi nie oszczędzono".
43
Piłsudski sporo czasu poświęcał na samokształcenie. Otaczał się książkami, mapami.
Na biurku miał kontrolowany bałagan, przeglądał mapy Królestwa i Litwy, na których kreślił nowe trasy kolei, szosy, przygotowując się do ewentualnego udziału w obronie suwerenności tych państw, gdyby został o to poproszony.
44
W czasie pobytu w Japonii, Piłsudski koniecznie chciał spróbować japońskiego specjału - sushi.
W trakcie posiłku, surowa ryba, która była tylko ogłuszona, zaczęła ruszać ogonem. Piłsudski osłupiały przełknął rybę i jak opowiadali inni uczestnicy tego obiadu, pierwszy raz widzieli Marszałka, który duszkiem wypił pół szklanki koniaku (znany był z nienadużywania alkoholu).
45
Najbliższymi współpracownikami Piłsudskiego byli Aleksander Prystor i Walery Sławek.
Prystor był ojcem chrzestnym pierwszej córki Marszałka, Wandy, a Walery Sławek stał się drugą, po Piłsudskim, osobą w państwie. Do grona jego bliskich współpracowników należał jeszcze Józef Beck i Bolesław Wieniawa-Długoszewski.
46
Piłsudski odznaczony był wieloma orderami i odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego, Virtuti Militari kl. I, II i V, Polonia Restituta kl. I, Krzyżem Niepodległości z mieczami i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
47
Piłsudski miał świadomość swojej doniosłej roli historycznej. Często podkreślał swoją umiejętność przewidywania i zdecydowanie, które pozwoliły mu wywalczyć i obronić niepodległość Polski.
Przez wielu posądzany był o megalomanię, posiadał wielu przeciwników politycznych, krytyków. Sam kiedyś powiedział: "Gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, by nie przysyłał Polsce wielkich ludzi, ponieważ Polacy ich zadręczą i splugawią".
48
Piłsudski nigdy nie ukończył żadnej szkoły wojskowej, ale czuł się żołnierzem.
Dawał temu wyraz także poprzez strój, na co dzień i od święta chodził w mundurze. Podczas odwiedzin ważniejszych gości zakładał mundur z dystynkcjami marszałka, do którego przypinał odznakę przedwojennego Związku Strzeleckiego, Krzyż Srebrny Virtuti Militari i Krzyż Walecznych z trzema okuciami. Na co dzień nosił wojskową kurtkę bez dystynkcji.
49
Na głowie nosił słynną maciejówkę - czapkę z okrągłym denkiem, wykonaną z sukna, noszoną przez członków organizacji strzeleckich i żołnierzy Legionów Polskich.
W tym nakryciu głowy Piłsudski został sportretowany m.in. przez Wojciecha Kossaka ("Piłsudski na Kasztance" z 1928 roku).
50
Marszałek posiadał swoją słynną klacz - Kasztankę.

Była to szlachetna klacz o maści jasnokasztanowatej z białą łysiną i czterema nierówno ułożonymi białymi nadpęciami. 

Dowiedz się więcej ...
51
Nie przepadał za życiem salonowym, nie lubił rautów i bali - unikał ich.
Uwielbiał samotne spacery po Łazienkach. Bardzo lubił stawiać pasjanse i grać w szachy.
52
Mimo iż zdawał sobie sprawę z konieczności posiadania ochrony, nie mogła ona być widoczna, bo Marszałek wpadał w szał.
Jeździł odkrytym samochodem, gdy pogoda na to pozwalała.
53
Był nałogowym palaczem i nałogowym herbaciarzem.
Wytwarzano dla niego specjalne papierosy "marszałkowskie", takie, które miały mniejszą zawartość nikotyny. Pił też mocną herbatę i to ze szklanki. Trzecim nałogiem były pasjansy.
54
Piłsudski przeżył zamach na swoje  życie we Lwowie 25 września 1921 roku, dokonany przez Ukraińską Organizację Wojskową.
Piłsudski przybył do Lwowa z oficjalną wizytą, aby otworzyć zorganizowane w tym mieście pierwsze Targi Wschodnie. Gdy wsiadł z wojewodą lwowskim Kazimierzem Grabowskim do odkrytej limuzyny, w trakcie bardzo powolnej jazdy rozległ się strzał. Marszałek pochylił się i uniknął strzału. Wojewoda został raniony przez Stepana Fedaka, 20-letniego Ukraińca, syna znanego lwowskiego adwokata i działacza ukraińskiego. Zamachowca schwytano, wojewoda został opatrzony przez lekarzy, a Piłsudski pojechał zgodnie z planem do Teatru Wielkiego, gdzie został owacyjnie powitany przez zgromadzoną tam publiczność.
55
Piłsudski sporo czytał.
Były to przede wszystkim książki o wielkich bitwach (głównie napoleońskich), oraz poezja polskich poetów romantycznych. Szczególnie Juliusza Słowackiego, którego najbardziej ceniła jego matka. Dzięki inicjatywie Marszałka do kraju sprowadzono prochy wielkiego poety i złożono je na Wawelu.
56
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze.

Nie znosił wizyt lekarskich, niechętnie poddawał się badaniom. Słynny doktor z Wiednia, który do niego przyjechał zaczął go leczyć zbyt późno. Zmarł na raka.

57
Został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki na wileńskiej Rossie.
W 1937 roku na polecenie metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy, trumna ze szczątkami Piłsudskiego została przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów (jedna z wież katedry wawelskiej, zwana też Wikaryjską. Znajdują się na niej cztery dzwony: Maciek, Nowak, Gaworek i Jan Paweł II).
58
Józef Piłsudski używał wielu przydomków.
Jeszcze w domu rodzinnym nazywano go Ziuk i tak najbliższe osoby zwracały się do niego do śmierci. W czasie działalności konspiracyjnej używał pseudonimów "Wiktor" bądź "Mieczysław". Z czasów Legionów pochodzą natomiast przydomki "Dziadek", "Komendant", "Marszałek".
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

39 ciekawostek o Romanie Dmowskim
39 ciekawostek o Romanie Dmowskim
Główny ideolog polskiego nacjonalizmu
Był zaciekłym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego, mężem stanu, który odegrał znaczącą rolę w procesie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Był pol ...
63 ciekawostki o Janie Pawle II
63 ciekawostki o Janie Pawle II
Polak, który został papieżem
Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, był polskim duchownym, biskupem pomocniczym krakowskim, arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardynałem, ...
30 ciekawostek o Antonim Cierplikowskim
30 ciekawostek o Antonim Cierplikowskim
Jeden z najsłynniejszych fryzjerów w dziejach
Świat znał Antoniego Cierplikowskiego jako Antoine'a. Jego salony fryzjerskie  we Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii ...
35 ciekawostek o Oldze Tokarczuk
35 ciekawostek o Oldze Tokarczuk
Najmłodsza polska laureatka literackiej Nagrody Nobla
Jej twórczość charakteryzuje przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka, na świat zewnętrzny. Stosuje formułę przypowieści, sięga po mity, meta ...
23 ciekawostki o Adamie Mickiewiczu
23 ciekawostki o Adamie Mickiewiczu
Twórca polskiego romantyzmu w literaturze
Wybitny polski poeta i jeden z Trzech Wieszczów. Uznawany za czołowego reprezentanta Wielkiej Emigracji. Całe swoje życie poświęcił twórczości i walce ...
27 ciekawostek o Kindze Preis
27 ciekawostek o Kindze Preis
Jest aktorką, która potrafi zagrać wszystko. Bardzo skuteczna w zdobywaniu nagród za swoje role, czym zasłużyła sobie na miano polskiej Meryl Streep. ...
21 ciekawostek o bitwie pod Wiedniem
21 ciekawostek o bitwie pod Wiedniem
Gwóźdź do trumny tureckiej ekspansji w Europie
Bitwa pod Wiedniem, zwana również Odsieczą Wiedeńską, jest jedną z najistotniejszych bitew w historii nie tylko Polski, ale i Europy. Dzięki taktyczne ...
43 ciekawostki o Powstaniu Warszawskim
43 ciekawostki o Powstaniu Warszawskim
Jedno z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Warszawy
Powstanie Warszawskie było jedną z najzaciętszych bitew miejskich, jakie rozegrały się w czasie II wojny światowej. Powstania przeciwko niemieckiemu o ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy