Kultura i sztuka

Ciekawostki o islamie

Znaleźliśmy 53 ciekawostki na temat islamu

Mahometanizm

Choć islam obecnie jest drugą po chrześcijaństwie największą pod względem liczby wyznawców religią monoteistyczną, wiele wskazuje na to, że w przyszłości może się to zmienić.

Liczba wyznawców islamu rośnie zdecydowanie szybciej, niż wyznawców innych religii. Decydują o tym przede wszystkim względy biologiczne. Wyznawcy tej religii są zdecydowanie najmłodsi i żyją w tych rejonach świata, w których przewidywany jest największy przyrost naturalny. Islam jest religią, w której odnajdą się skrajne postawy i potrzeby, jest religią miłosierdzia i odwetu, religią mistyków i dżihadystów, a nawet zwolenników kapitalizmu i socjalizmu. A wszystko to oznacza "poddanie się woli Boga".

Islam
1
Islam jest religią monoteistyczną, zakładającą wiarę w istnienie jednego boga, który w Koranie nazywany jest Allah.

Według muzułmanów Bóg (Allah) jest doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, posiada znajomość prawa doskonałego. Do nikogo nie jest podobny i niczego nie można z nim porównać. Islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci.

2
Islam jest drugą religią na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie.

Obecnie na świecie żyje 2,17 mld chrześcijan, a muzułmanów jest 1,6 mld.

Prognozy wskazują, że w 2050 roku proporcje te wyniosą 2,92 do 2,76, a jeśli trend pozostanie niezmienny, to w 2070 roku liczba muzułmanów zrówna się z liczbą chrześcijan.

3
Świętą księgą islamu jest Koran.
Zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Allaha do ludzi.
4
Według tradycji muzułmańskiej Koran powstawał w latach 610-632 i objawiany był fragmentami prorokowi islamu Mahometowi przez Archanioła Dżibrila, identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem.
KoranSłowo "Koran" pochodzi od arabskiego słowa al-kur-an, które oznacza recytację, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie.

Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.

5
Koran został spisany w klasycznym języku arabskim.
Recytacja Koranu w świecie islamu jest uznawana zarówno za praktykę religijną, jak i za jedną ze sztuk pięknych. W wielu państwach o tradycji muzułmańskiej Koran uznawany jest za jedno ze źródeł prawa, przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego.
6
Wśród proroków Koran wymienia postacie z Biblii Starego i Nowego Testamentu, wśród nich Jezusa, oraz przytacza wydarzenia opisane w Biblii.
Koran formułuje przepisy dotyczące praktyk religijnych, ale także przepisy stricte natury prawnej oraz powszednich przejawów życia, jak higiena czy savoir-vivre.
7
Właściwym symbolem islamu jest szahada (wyznanie wiary) napisane czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle.

Znacznie częściej jako symbol islamu traktuje się półksiężyc (hilal), choć z historycznego punktu widzenia był on symbolem kalifatu, a nie religii. 

Dowiedz się więcej ...
8
Twórcą islamu był prorok Mahomet.

W języku arabskim  jest to Muhammad, co oznacza "wychwalony", "sławiony". Jest to imię teoforyczne - odwołujące się do Boga. Żył  w latach 570-632. Urodził się w Mekce, mieście w zachodniej części Arabii Saudyjskiej

Dowiedz się więcej ...
9
W wieku 25 lat poślubił on Chadidżę, 40-letnią wdowę i matkę kilkorga dzieci, dla której początkowo pracował prowadząc karawany do Syrii.

Mimo różnicy wieku uchodzili za szczęśliwe małżeństwo. Urodziło im się kilkoro dzieci, z których jedna córka, najmłodsza Fatima przeszła do historii.

10
Swoje pierwsze objawienie przeżył Mahomet na górze Hira w pobliżu Mekki w roku 610.
Zapoczątkowało ono prorocką misję Mahometa i zostało nazwane w Koranie "Nocą Przeznaczenia". Objawienia, które miały być przekazywane przez archanioła Gabriela (Dżibrila) zaczęły się powtarzać i trwały do końca jego życia.
11
Mahomet początkowo nie był pewny, czy objawienia te pochodzą od Boga, lecz jego żona miała taką pewność i wspierała męża.

W końcu Mahomet zdecydował się na publiczne wystąpienie jako prorok (nabi) i wysłannik (rasul) Boga. 

Dowiedz się więcej ...
12
Pierwszymi wyznawcami nowej wiary byli domownicy Mahometa oraz grono najbliższych znajomych.

Początkowo przesłanie Mahometa nie budziło większego sprzeciwu, dopiero gdy zaczął gwałtownie atakować czczenie bożków w sanktuarium Al-Kaby, co zagrażało dochodom czerpanym z pielgrzymek, arystokracja Mekki zwróciła się przeciwko niemu. Rozpoczęły się pierwsze prześladowania muzułmanów.

13
Rosła liczba zwolenników głoszonych przez Mahometa demokratycznych zasad islamu.
Zmieniające się układy polityczne w Mekce, utrata protektora oraz śmierć żony i wuja, który go popierał spowodowały, że Mahomet opuścił Mekkę i udał się do Jasribu (później znanego jako "Madinat an-Nabi" - Miasto Proroka - po polsku Medyna).
14
Data jego wyjazdu (hidżry) - 622 rok - uznawana jest za początek ery muzułmańskiej. Począwszy od tej daty liczone są kolejne lata islamskiego kalendarza.
Po przybyciu do Medyny muzułmanie wznieśli pierwszy w historii islamu meczet. Mahomet został wodzem muzułmanów, jak i całej Medyny.
15
Wkrótce rozpoczęły się napady na mekkańskich kupców.

Toczyły się ciągłe bitwy między oddziałem Mahometa a członkami mekkańskich karawan. W jednym ze starć Mahomet został ranny, ale mekkańczycy nie zajęli Medyny.

Kilka lat później po Bitwie Rowu, Mahomet poparł zabójstwo około 900 żydowskich mężczyzn oraz sprzedaż kobiet i dzieci.

16
Mekka została zajęta przez Mahometa w 630 roku.
Panujące w Mekce rody złożyły mu przysięgę posłuszeństwa. Zniszczono też wszystkie pogańskie świątynie i posągi bożków. Z czasem Mahometowi poddało się większość plemion Arabii.
17
W okresie medyńskim (622-632) powstała tzw. "Karta" (safiha), nazywana przez współczesnych orientalistów "konstytucją medyńską".

Regulowała ona stosunki pomiędzy medyńską wspólnotą muzułmanów (umma), a przybyłymi z Mekki mihadżirami (emigrantami) i miejscowymi. Wprowadzono też w tym okresie kilka nowych zasad islamu, m.in. kierunek modlitwy - w stronę Mekki, a nie jak do tej pory Jerozolimy, wprowadzono nawoływanie do modlitwy (Azan) oraz miesięc postu ramadan.

18
Mahomet zmarł w Medynie 8 czerwca 632 roku, trzy miesiące po pożegnalnej pielgrzymce do Mekki.
Poza Chadidżą posiadał jeszcze 13 żon. Nie pozostawił męskiego potomka.
19
Po śmierci Mahometa na czele muzułmanów stanął jego teść, Abu Bakr, który przyjął tytuł kalifa, czyli następcy Proroka.

Religia islamska wyzwoliła w Arabach ekspansywność i ogromną energię. Wyruszyli na podbój świata.

Dowiedz się więcej ...
20
Zasady religijnego i politycznego funkcjonowania wspólnoty muzułmańskiej oraz państwa stworzonego przez Arabów ukształtowały się w latach 632-661, za czasów panowania czterech pierwszych kalifów.

Wszystkie ustne nauki proroka zostały w 653 roku zebrane w Koranie. Zaczęto też spisywać prawa, oparte na wzorze postępowania Mahometa, zwane Sunną, której ostateczną wersję sporządzono w IX wieku.

21
W islamie religia i prawo są ze sobą ściśle powiązane.

Kalifat był władzą zwierzchnią religijną i polityczną. Państwo stworzone przez muzułmanów miało charakter imperialny (stolicą kalifatu w latach 661-750 był Damaszek, a władzę sprawował ród Umajjadów).

Dowiedz się więcej ...
22
Prowadzili szeroko zakrojoną arabizację nowych wiernych (głównie Bliski i Środkowy Wschód oraz Afryka Północna).

Ponieważ Koran napisany był w języku arabskim, a muzułmanom nie wolno było tłumaczyć go (jako księgi objawionej) na inne języki, dlatego przyjęcie nowej religii wiązało się z koniecznością posługiwania się językiem arabskim.

Język arabski od VII wieku stosowany był również w administracji i sądownictwie kalifatu. Na innych obszarach cywilizacja muzułmańska rozwijała się przez włączenie do niej dorobku cywilizacji miejscowych, w tym kultury bizantyjskiej (greckiej) i perskiej.

23
Gdy władzę przejął ród Abbasydów, panujący do połowy XIII wieku, usprawniono zarządzanie państwem.

Wprowadzono urząd zwierzchnika rządu, wezyra, a poszczególnymi częściami kalifatu zarządzali dostojnicy zwani emirami. Stolicą zaś został Bagdad.

24
Arabowie, przejmując wzorce kultury bizantyjskiej i perskiej, stworzyli wielkie dzieła architektury.

W Jerozolimie, w miejscu, z którego według wierzeń muzułmanów Mahomet wyruszył w podróż do nieba, powstał w drugiej połowie VII wieku meczet Kopuła na Skale, położony na Wzgórzu Świątynnym i będący jednym z najświętszych miejsc islamu.

Kopuła na SkaleJest to też najwcześniejsza muzułmańska budowla, która przetrwała do naszych czasów.

Jerozolima , która była świętym miejscem wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, stała się świętym miejscem również dla muzułmanów.

25
Oprócz meczetów wznoszono również pałace władców, domy miejskie, stacje karawan.

Ozdabiane były one ornamentami roślinnymi i kaligraficznymi (arabeski) , gdyż zgodnie z nakazami Koranu, sztuka religijna nie przedstawiała postaci ludzi i zwierząt.

Nastąpił też rozwój twórczości literackiej i naukowej. Najsłynniejszym dziełem literackim z tamtego okresu jest "Księga  tysiąca i jednej nocy" - zbiór opowiadań i baśni spisywanych od IX do XVI wieku.

26
Kalifowie abbasydzcy utworzyli w IX wieku w Bagdadzie uczlnię zwaną Domem Mądrości.

W bibliotece tej uczelni zgromadzono liczne dzieła, także starożytne: Platona, Arystotelesa, Ptolemeusza, Hipokratesa, Galena

Dowiedz się więcej ...
27
Do najwybitniejszych uczonych świata islamskiego należeli Ibn Sina i Ibn Ruszd.

Ibn Sina w Europie znany jest jako Awicenna. Był on perskim lekarzem, filozofem i uczonym. Żył na przełomie X i XI w. w Bucharze, w Uzbekistanie. Stworzył Kanon medycyny, dzieło składające się z pięciu ksiąg, a każda księga dzieliła się na traktaty, a te na rozdziały.

Stanowił kompendium starożytnej i arabskiej wiedzy medycznej. W Europie został przetłumaczony na łacinę i używany był jako podręcznik w uczelnich medycznych do schyłku XVIII w. Przez stulecia oddziaływał na naukę europejską.

Ibn Ruszd (Awerroes) żył w XII w. Był filozofem, teologiem, lekarzem, prawnikiem, politykiem i matematykiem arabskim z Kordowy (Kordoba w Hiszpani).

Jego komentarze do dzieł Arystotelesa wywarły wielki wpływ na europejską filozofię. Za nieprawowierne poglądy filozoficzne został wygnany z Kordoby, zmarł na wygnaniu w Marakeszu.

28
Opanowanie przez Arabów różnorodnych obszarów sprzyjało rozwojowi handlu, a tym samym miast i wsi.

Miasta się rozrastały bo istniała duża produkcja rolna, która rozwijała się dzięki systemom irygacji (jeden z systemów melioracji) rozbudowanym przez Arabów. 

Do miast arabskich napływały towary z całego świata, a poszczególne miasta specjalizowały się w produkcji różnych towarów. Bagdad znany był z wyrobu tkanin i dywanów. Damaszek - ze znakomitej broni. Kair - z tkanin, szkła i pachnideł, Fez i Kordoba - ze skór i wyrobów skórzanych.

29
W miastach powstawały wielkie targi -suki.

Wzdłuż szlaków lądowego handlu budowano karawanseraje, miejsca gdzie karawana mogła się zatrzymać na odpoczynek. Rozwijał się też transport morski.

Kupcy muzułmańscy docierali do różnych rejonów świata, a wraz z nimi rozprzestrzeniały się wpływy islamu.

30
Arabowie przemieszczając się po świecie, działali na ogromnym obszarze, co wpłynęło znacząco na kulturę muzułmańską.

Korzystając z setek relacji kupieckich i podróżniczych, wielcy geografowie, Al-Bakri z XI w. (geograf, historyk i filolog żyjący w Hiszpanii) i Al-Idrisi (arabski kartograf, geograf i podrożnik działający na dworze króla Sycylii, żyjący w XII w.) opisali cały znany Arabom świat.

Wielki podróżnik arabski Muhammad Ibn Battuta, żyjący w XIV w. objechał świat islamu od Indonezji po państwo Mali w Afryce Zachodniej i pozostawił obszerny opis swoich podróży.

W XV w. Ibn Chaldun opisując różne ludy świata i ich życie, stworzył podwaliny badań socjologicznych. Rozwijała się też w świecie arabskim astronomia i matematyka.

31
Arabowie przejęli z Indii system cyfr, który rozpowszechnił się pod nazwą cyfr arabskich.

Stosowane są obecnie na całym świecie.

32
Cywilizacja islamu szczyt rozwoju osiągnęła między X a XII wiekiem, wyprzedzając cywilizację chrześcijańskiej Europy.

Kalifat Abbasydów został osłabiony poprzez wyodrębnianie się kolejnych kalifatów (w Kordobie, Egipcie), polityczna jedność świata muzułmańskiego została naruszona. Rosło znaczenie i samodzielność lokalnych dynastii, wyodrębniały się niezależne państwa na wschodzie i w Maghrebie.

33
Od końca XI do XIII wieku trwały krucjaty.

Muzułmanie odnosili zwycięstwa (zdobyli Jerozolimę), odpierali najazdy chrześcijan, ale koszt tych zwycięstw był bardzo wysoki.

Na Półwyspie Iberyjskim trwała rekonkwista, muzułmanie byli wypierani z Hiszpanii. Przełomem było zwycięstwo chrześcijan w bitwie pod Las Navas de Tolosa w 1212 roku, które zakończyło się ostatecznym wyparciem Saracenów (Arabów) z zachodniej Europy.

Kalifat Abbasydów został w XIII w. zniszczony przez najazd Mongołów.

34
Od XIII wieku rozpoczęła się stagnacja gospodarcza islamu, natomiast dobra passa dla rozwoju chrześcijańskiej Europy.

Ale już w XIV-XV w. rozpoczęła się kolejna fala podbojów muzułmańskich, których dokonywali Turcy osmańscy.

Tworzyli oni swoje imperium zdobywając Bułgarię, Serbię i Bizancjum. Poza Węgrami, ekspansja ta nie zagroziła Europie łacińskiej. Kres jej położyła bitwa pod Wiedniem.

35
W początkach XIX w. największym muzułmańskim państwem było Imperium Osmańskie.

Było jednak obarczone wewnętrznym kryzysem. Egipt popierany przez Francję praktycznie uniezależnił się od Turcji, a chrześcijańskie ludy na tureckich Bałkanach zaczęły się buntować.

Państwo osmańskie podjęło próbę modernizacji systemu zadłużając się w europejskich bankach, co doprowadziło do politycznego uzależnienia od Europejczyków. Zaczęły się wewnętrzne tarcia, które w rezultacie doprowadziły do załamania się państwa tureckiego.

36
Sytuację odmienił generał Mustafa Kemal Ataturk, który skonsolidował naród, ustabilizował granice państwa, proklamował w 1922 r. zniesienie sułtanatu i ustanowienie republiki, której stolicą została Ankara.

Na czele państwa tureckiego, jako dożywotni prezydent stanął Mustafa Kemal zwany Ataturkiem (Ojcem Turków).

Dowiedz się więcej ...
37
Państwa arabskie nie akceptowały swojej zależności od Zachodu, do głosu zaczęły dochodzić w nich ugrupowania nacjonalistyczne.

Władzę przejmowali wojskowi, którzy doprowadzali do obalania monarchii (Egipt, Irak, Jemen, Syria, Libia). We wszystkich tych państwach powstały rządy totalitarne.

Nawiązywały one współpracę z ZSRR, który dostarczał im broń. Dominował model socjalizmu arabskiego, odrzucający model wolnorynkowy.

38
Od początku XX w. istotną rolę w sytuacji Bliskiego Wschodu zaczęła odgrywać ropa naftowa, która stała się głównym źródłem dochodów niektórych państw obszaru Zatoki Perskiej.

Zaczęto inwestować w nowoczesną infrastrukturę miejską, rozbudowę sieci usług, w nowe gałęzie przemysłu. Zaczęto też intensywne zbrojenia, a także finansowanie organizacji terrorystycznych.

39
Nastąpił rozwój ruchów fundamentalistycznych we wszystkich krajach islamskich.

Fundamentalizm cechuje uznawanie prymatu czynnika religijnego nad życiem świeckim, dążenie do utworzenia państwa islamskiego, oparcia prawa na Koranie, eliminacja wpływów nieislamskich, zwalczanie prób modernizacji islamu przez współwyznawców. 

Dowiedz się więcej ...
40
Aby zostać muzułmaninem (poddanym Allahowi), należy posiadać intencję i wypowiedzieć wyznanie wiary, tzw. szahadę.
"Oświadczam, że nie ma bóstwa prócz Allaha i oświadczam, że Mahomet jest wysłannikiem Boga".
41
Istnieje sześć dogmatów islamu.
 • Wiara w Allaha -jednego Boga, który nie posiada potomstwa
 • Wiara w Jego Anioły
 • Wiara w Jego Księgi - w Koran (także w Torę i Ewangelię, choć według muzułmanów księgi te zostały zafałszowane prze wyznawców tych religii
 • Wiara w Jego Proroków - Mahometa, Jezusa, Mojżesza, Adama, gdzie Mahomet jest "pieczęcią proroków", ostatnim z nich i tym, który przyniósł ostateczne objawienie
 • Wiara w Dzień Ostatni - dzień Sądu Ostatecznego
 • Wiara w Przeznaczenie - wszystko dzieje się z woli Boga
42
Tradycyjnie islam dzieli się na trzy główne odłamy: sunnicki (85-90%), szyicki (10-15%) i charydżycki (<1%).

W islamie sunnickim muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu:

 • wyznanie wiary (szahada)
 • modlitwa (salat) - odprawiana  pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w kierunku Mekki
 • jałmużna (zakat) - muzułmanin posiada obowiązek oddawać określoną część swych dochodów (najczęściej 2,5%) biednym
 • post (saum)  - w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia, a także od palenia tytoniu od wschodu do zachodu słońca. Niektórzy (wahhabici) unikają nawet przełykania śliny
 • pielgrzymka do Mekki (hadżdż) - muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu
43
Filary islamu szyickiego (imamickiego) uwzglądniają pięć Usul al-Din i dziesięć obowiązkowych praktyk zwanych artykułami wiary.

Artykuły wiary to: 

 • modlitwa
 • post
 • jałmużna (zakat)
 • jałmuzna (chums)
 • pielgrzymka do Mekki
 • Dżihad - codzienna walka z samym sobą, rzadziej walka zbrojna w obronie własnej ziemi
 • Amr-bil-Maruf - żyć podług tego, co dobre
 • Nahi Anil Munkar - zabraniać tego, co złe
 • Tawalla - okazywać miłość wobec dobra
 • Tabarra - potępiać i okazywać nienawiść wobec zła
44
Prawo islamskie (Szariat) oparte jest na Koranie, Sunnie i hadisach (zapis tradycji dotyczącej czynów lub wypowiedzi Mahometa -hadisy łącznie tworzą sunnę).

Znaczenie mają też idżma (wykładnia przyjęta przez społeczność muzułmańską) i kijas -wnioskowanie analogiczne. 

Dowiedz się więcej ...
45
Jednym z dwóch głównych odłamów islamu jest sunnizm.

Założenia w państwie sunnickim (kalifacie) są takie, aby religia, moralność oraz prawo państwowe były ze sobą nierozerwalnie związane. W praktyce jednak tylko niektóre państwa (Arabia Saudyjska i Afganistan) zrównały prawo religijne (szariat) z państwowym. 

Dowiedz się więcej ...
46
Islamiści szyiccy twierdzą, że państwem (w tym przypadku imamatem) może rządzić jedynie imam, członek rodziny i potomek Mahometa.

Odrzucają koncept kalifatu, twierdząc, że rządy grzesznego człowieka nigdy nie będą sprawiedliwe, a władcy kalifatów są uzurpatorami i tyranami

Dowiedz się więcej ...
47
Obroną głównej idei islamu wyrażanej w szahadzie jest dżihad.

Jest to bardzo szerokie pojęcie, różnie interpretowane przez różne nurty i szkoły koraniczne.

Może być interpretowany jako walka zbrojna o panowanie islamu na całym świecie (Kital), a także jako wewnętrzna walka duchowa (tzw. Większy Dżihad). Często interpretacja ma charakter bardzo indywidualny dla wierzących.

Dżihad różnie interpretują też sunnici i szyici.

48
Centrum religijnym islamu i najświętszym miastem muzułmanów, dostępnym tylko dla wyznawców tej religii jest Mekka, znajdująca się w zachodniej części Arabii Saudyjskiej.
Według wyznawców islamu jest miejscem urodzenia Mahometa oraz miejscem objawienia sur mekkańskich. Od powrotu Mahometa z Medyny w 630 roku, Mekka stała się celem pielgrzymek wszystkich muzułmanów z całego świata.
49
Najważniejszym miejscem w mieście jest prostokątna, ceglana budowla  w środku miasta, miejsce naznaczone przez Mahometa - Al-Kaba.

Al-Kaba

Wokół tego sanktuarium wzniesiono meczet Al-Haram, mogący pomieścić jednocześnie 300 tys. wyznawców. Dla muzułmanów jest to najświętsze miejsce.

50
Według podań, Al-Kaba jest dziełem Adama, zaś Abraham i jego sym Izmael przebudowali ją na wzór Boskiego Domu w Niebie.
Al-Kaba uznawana jest także za pierwszą na Ziemi budowlę wzniesioną przez człowieka.
51
W południowo-wschodnim narożniku Al-Kaby znajduje się czrny kamień (al-hadżar al-aswad), który jest celem hadżu - pielgrzymek milionów muzułmanów.

Jest to kilka fragmentów skały złożonych razem i oprawionych w srebrną ramę, wbudowanych na wysokości 1,5 metra w południowo-wschodni narożnik świątyni. Pochodzenie kamienia nie jest znane, spekulowano, że jest to meteoryt, bazalt, agat lub szkło impaktowe powstałe wskutek uderzenia meteorytu w Wabar na pustyni Ar-Rab al Chali.

Powierzchnia eksponowanego kamienia w srebrnej ramie  ma wymiary 20x16 cm. Największy fragment ma mieć wielkość daktyla. Pierwotną wielkość kamienia szacowano na 25x20x20 cm.

52
Kamień ma nieregularny, owalny kształt i jest wypolerowany na skutek dotykania go przez miliony pielgrzymów.
Jego barwa opisywana jest jako brązowawa czerń lub głęboki czerwonawy brąz. Wnętrze kamienia opisywane jest jako szare lub "białe jak mleko". Współcześnie przyjmuje się, że "czarny kamień" jest najprawdopodobniej impaktytem - fragmentem gruntu przeobrażonym w wyniku zderzenia meteorytu z ziemią.
53
Pierwotnie kamień miał być nieskalanie białym i zmienił barwę na czarną pod wpływem wchłaniania grzechów i zmazywania win składających mu hołd pielgrzymów.

Podczas tawafu - siedmiokrotnego okrążania Al-Kaby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - pielgrzymi dotykaja, całują lub pozdrawiają kamień przez uniesienie prawej ręki w jego kierunku, w celu uzyskania boskiego błogosławieństwa.

Lubisz ciekawostki?

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy